Lichior & Digestive

Samaro, 40 ml. 24 LEI

Limoncello, 40 ml. 24 LEI

*Bailey’s, 40 ml. 24 LEI

Kahlua, 40 ml. 24 LEI

Cointreau, 40 ml. 24 LEI

Amaretto Disaronno, 40 ml. 26 LEI

Jagermeister, 40 ml. 26 LEI

Unicum, 40 ml. 28 LEI